ଆଇପିଏଲ୍-୨୦୨୨ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ

ତାରିଖ ମ୍ୟାଚ୍‌                      ସ୍ଥାନ                                 ସମୟ

୨୬/୩          ସିଏସ୍‌କେ-କେକେଆର୍‌  ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌, ମୁମ୍ବାଇ     ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

୨୭/୩          ଦିଲ୍ଲୀ-ମୁମ୍ବାଇ    ବ୍ରାବୋର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌, ମୁମ୍ବାଇ      ଅପରାହ୍ଣ ୩.୩୦

          ପଞ୍ଜାବ-ଆର୍‌ସିବି         ଡିୱାଇ ପାଟିଲ୍ ଏକାଡେମୀ, ମୁମ୍ବାଇ       ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

୨୮/୩          ଗୁଜରାଟ-ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ଜି     ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌, ମୁମ୍ବାଇ     ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

୨୯/୩          ଏସ୍‌ଆର୍‌ଏଚ୍‌-ରାଜସ୍ଥାନ ଏମ୍‌ସିଏ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌, ପୁଣେ         ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

୩୦/୩          ଆର୍‌ସିବି-କେକେଆର୍‌   ଡିୱାଇ ପାଟିଲ୍ ଏକାଡେମୀ, ମୁମ୍ବାଇ       ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

୩୧/୩          ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ଜି-ସିଏସ୍‌କେ    ବ୍ରାବୋର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌, ମୁମ୍ବାଇ      ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

୦୧/୪          କେକେଆର୍‌-ପଞ୍ଜାବ     ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌, ମୁମ୍ବାଇ     ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

୦୨/୪          ମୁମ୍ବାଇ-ରାଜସ୍ଥାନ        ଡିୱାଇ ପାଟିଲ୍ ଏକାଡେମୀ, ମୁମ୍ବାଇ       ଅପରାହ୍ଣ ୩.୩୦

          ଗୁଜରାଟ-ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍‌ସିଏ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌, ପୁଣେ         ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

୦୩/୪          ସିଏସ୍‌କେ-ପଞ୍ଜାବ        ବ୍ରାବୋର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌, ମୁମ୍ବାଇ      ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

୦୪/୪          ଏସ୍‌ଆର୍‌ଏଚ୍‌-ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ଜି          ଡିୱାଇ ପାଟିଲ୍ ଏକାଡେମୀ, ମୁମ୍ବାଇ       ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

୦୫/୪          ରାଜସ୍ଥାନ-ଆର୍‌ସିବି      ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌, ମୁମ୍ବାଇ     ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

୦୬/୪          କେକେଆର୍‌-ମୁମ୍ବାଇ     ଏମ୍‌ସିଏ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌, ପୁଣେ         ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

୦୭/୪          ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ଜି-ଦିଲ୍ଲୀ         ଡିୱାଇ ପାଟିଲ୍ ଏକାଡେମୀ, ମୁମ୍ବାଇ       ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

୦୮/୪          ପଞ୍ଜାବ-ଗୁଜରାଟ        ବ୍ରାବୋର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌, ମୁମ୍ବାଇ      ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

୦୯/୪          ସିଏସ୍‌କେ-ଏସ୍‌ଆର୍‌ଏଚ୍‌ ଡିୱାଇ ପାଟିଲ୍ ଏକାଡେମୀ, ମୁମ୍ବାଇ       ଅପରାହ୍ଣ ୩.୩୦

          ଆର୍‌ସିବି-ମୁମ୍ବାଇ         ଏମ୍‌ସିଏ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌, ପୁଣେ         ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

୧୦/୪          କେକେଆର୍‌-ଦିଲ୍ଲୀ        ବ୍ରାବୋର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌, ମୁମ୍ବାଇ    ଅପରାହ୍ଣ ୩.୩୦

          ରାଜସ୍ଥାନ-ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ଜି    ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌, ମୁମ୍ବାଇ     ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

୧୧/୪          ଏସ୍‌ଆର୍‌ଏସ୍‌-ଗୁଜରାଟ  ଡିୱାଇ ପାଟିଲ୍ ଏକାଡେମୀ, ମୁମ୍ବାଇ       ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

୧୨/୪          ସିଏସ୍‌କେ-ଆର୍‌ସିବି      ଡିୱାଇ ପାଟିଲ୍ ଏକାଡେମୀ, ମୁମ୍ବାଇ       ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

୧୩/୪          ମୁମ୍ବାଇ-ପଞ୍ଜାବ ଏମ୍‌ସିଏ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌, ପୁଣେ         ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

୧୪/୪          ରାଜସ୍ଥାନ-ଗୁଜରାଟ      ଡିୱାଇ ପାଟିଲ୍ ଏକାଡେମୀ, ମୁମ୍ବାଇ       ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

୧୫/୪          ଏସ୍‌ଆର୍‌ଏସ୍‌-କେକେଆର୍ ବ୍ରାବୋର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌, ମୁମ୍ବାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

୧୬/୪          ମୁମ୍ବାଇ-ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ଜି       ବ୍ରାବୋର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌, ମୁମ୍ବାଇ      ଅପରାହ୍ଣ ୩.୩୦

          ଦିଲ୍ଲୀ-ଆର୍‌ସିବି  ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌, ମୁମ୍ବାଇ     ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

୧୭/୪          ପଞ୍ଜାବ-ଏସ୍‌ଆର୍‌ଏସ୍‌    ଡିୱାଇ ପାଟିଲ୍ ଏକାଡେମୀ, ମୁମ୍ବାଇ       ଅପରାହ୍ଣ ୩.୩୦

          ଗୁଜରାଟ-ସିଏସ୍‌କେ      ଏମ୍‌ସିଏ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌, ପୁଣେ         ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

୧୮/୪          ରାଜସ୍ଥାନ-କେକେଆର୍‌   ବ୍ରାବୋର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌, ମୁମ୍ବାଇ      ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

୧୯/୪          ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ଜି-ଆର୍‌ସିବି     ଡିୱାଇ ପାଟିଲ୍ ଏକାଡେମୀ, ମୁମ୍ବାଇ       ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

୨୦/୪          ଦିଲ୍ଲୀ-ପଞ୍ଜାବ   ଏମ୍‌ସିଏ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌, ପୁଣେ         ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

୨୧/୪          ମୁମ୍ବାଇ-ସିଏସ୍‌କେ        ଡିୱାଇ ପାଟିଲ୍ ଏକାଡେମୀ, ମୁମ୍ବାଇ       ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

୨୨/୪          ଦିଲ୍ଲୀ-ରାଜସ୍ଥାନ ଏମ୍‌ସିଏ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌, ପୁଣେ         ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

୨୩/୪          କେକେଆର୍‌-ଗୁଜରାଟ   ଡିୱାଇ ପାଟିଲ୍ ଏକାଡେମୀ, ମୁମ୍ବାଇ       ଅପରାହ୍ଣ ୩.୩୦

          ଆର୍‌ସିବି-ଏସ୍‌ଆର୍‌ଏଚ୍‌  ବ୍ରାବୋର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌, ମୁମ୍ବାଇ      ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

୨୪/୪          ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ଜି-ମୁମବାଇ     ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌, ମୁମ୍ବାଇ     ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

୨୫/୪          ପଞ୍ଜାବ-ସିଏସ୍‌କେ        ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌, ମୁମ୍ବାଇ     ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

୨୬/୪          ଆର୍‌ସିବି-ରାଜସ୍ଥାନ      ଏମ୍‌ସିଏ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌, ପୁଣେ         ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

୨୭/୪          ଗୁଜରାଟ-ଏସ୍‌ଆର୍‌ଏଚ୍‌  ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌, ମୁମ୍ବାଇ     ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

୨୮/୪          ଦିଲ୍ଲୀ-କେକେଆର୍‌        ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌, ମୁମ୍ବାଇ     ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

୨୯/୪          ପଞ୍ଜାବ-ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଜି       ଏମ୍‌ସିଏ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌, ପୁଣେ         ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

୩୦/୪          ଗୁଜରାଟ-ଆର୍‌ସିବି       ବ୍ରାବୋର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌, ମୁମ୍ବାଇ      ଅପରାହ୍ଣ ୩.୩୦

          ରାଜସ୍ଥାନ-ମୁମ୍ବାଇ        ଡିୱାଇ ପାଟିଲ୍ ଏକାଡେମୀ, ମୁମ୍ବାଇ       ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

୦୧/୫          ଦିଲ୍ଲୀ-ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ଜି         ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌, ମୁମ୍ବାଇ     ଅପରାହ୍ଣ ୩.୩୦

          ଏସ୍‌ଆର୍‌ଏଚ୍‌-ସିଏସ୍‌କେ ଏମ୍‌ସିଏ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌, ପୁଣେ         ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

୦୨/୫          କେକେଆର୍‌-ରାଜସ୍ଥାନ   ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌, ମୁମ୍ବାଇ     ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

୦୩/୫          ଗୁଜରାଟ-ପଞ୍ଜାବ        ଡିୱାଇ ପାଟିଲ୍ ଏକାଡେମୀ, ମୁମ୍ବାଇ       ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

୦୪/୫          ଆର୍‌ସିସି-ସିଏସ୍‌କେ      ଏମ୍‌ସିଏ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌, ପୁଣେ         ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

୦୫/୫          ଦିଲ୍ଲୀ-ଏସ୍‌ଆର୍‌ଏଚ୍‌      ବ୍ରାବୋର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌, ମୁମ୍ବାଇ      ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

୦୬/୫          ଗୁଜରାଟ-ମୁମ୍ବାଇ         ବ୍ରାବୋର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌, ମୁମ୍ବାଇ      ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

୦୭/୫          ପଞ୍ଜାବ-ରାଜସ୍ଥାନ        ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌, ମୁମ୍ବାଇ     ଅପରାହ୍ଣ ୩.୩୦

          ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ଜି-କେକେଆର୍‌ ଏମ୍‌ସିଏ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌, ପୁଣେ         ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

୦୮/୫          ଏସ୍‌ଆର୍‌ଏଚ୍‌-ଆର୍‌ସିବି  ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌, ମୁମ୍ବାଇ     ଅପରାହ୍ଣ ୩.୩୦

          ସିଏସ୍‌କେ-ଦିଲ୍ଲୀ ଡିୱାଇ ପାଟିଲ୍ ଏକାଡେମୀ, ମୁମ୍ବାଇ       ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

୦୯/୫          ମୁମ୍ବାଇ-କେକେଆର୍‌     ଡିୱାଇ ପାଟିଲ୍ ଏକାଡେମୀ, ମୁମ୍ବାଇ       ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

୧୦/୫          ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ଜି-ଗୁଜରାଟ     ଏମ୍‌ସିଏ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌, ପୁଣେ         ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

୧୧/୫          ରାଜସ୍ଥାନ-ଦିଲ୍ଲୀ ଡିୱାଇ ପାଟିଲ୍ ଏକାଡେମୀ, ମୁମ୍ବାଇ       ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

୧୨/୫          ସିଏସ୍‌କେ-ମୁମ୍ବାଇ        ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌, ମୁମ୍ବାଇ     ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

୧୩/୫          ଆର୍‌ସିବି-ପଞ୍ଜାବ         ବ୍ରାବୋର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌, ମୁମ୍ବାଇ      ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

୧୪/୫          କେକେଆର୍‌-ଏସ୍‌ଆର୍‌ଏଚ୍ ଏମ୍‌ସିଏ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌, ପୁଣେ      ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

୧୫/୫          ସିଏସ୍‌କେ-ଗୁଜରାଟ      ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌, ମୁମ୍ବାଇ     ଅପରାହ୍ଣ ୩.୩୦

          ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ଜି-ରାଜସ୍ଥାନ    ବ୍ରାବୋର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌, ମୁମ୍ବାଇ      ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

୧୬/୫          ପଞ୍ଜାବ-ଦିଲ୍ଲୀ   ଡିୱାଇ ପାଟିଲ୍ ଏକାଡେମୀ, ମୁମ୍ବାଇ       ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

୧୭/୫          ମୁମ୍ବାଇ-ଏସ୍‌ଆର୍‌ଏଚ୍‌    ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌, ମୁମ୍ବାଇ     ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

୧୮/୫          କେକେଆର୍‌-ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ଜି ଡିୱାଇ ପାଟିଲ୍ ଏକାଡେମୀ, ମୁମ୍ବାଇ       ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

୧୯/୫          ଆର୍‌ସିବି-ଗୁଜରାଟ       ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌, ମୁମ୍ବାଇ     ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

୨୦/୫          ରାଜସ୍ଥାନ-ସିଏସ୍‌କେ     ବ୍ରାବୋର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌, ମୁମ୍ବାଇ      ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

୨୧/୫          ମୁମ୍ବାଇ-ଦିଲ୍ଲୀ    ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌, ମୁମ୍ବାଇ     ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

୨୨/୫          ଏସ୍‌ଆର୍‌ଏଚ୍‌-ପଞ୍ଜାବ    ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌, ମୁମ୍ବାଇ     ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦

ବିଦ୍ର: ସିଏସ୍‌କେ- ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର୍ କିଙ୍ଗ୍‌ସ, କେକେଆର୍‌- କୋଲ୍‌କାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ, ଦିଲ୍ଲୀ- ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ, ମୁମ୍ବାଇ- ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ, ପଞ୍ଜାବ- ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍‌ସ, ଆର୍‌ସିବି- ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର, ଗୁଜରାଟ- ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ, ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ଜି- ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର୍ ଜାଏଣ୍ଟ୍‌ସ, ଏସ୍‌ଆର୍‌ଏଚ୍‌- ସନ୍‌ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ରାଜସ୍ଥାନ- ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.